devNotes 5-22-16 topologies, voronoi baking

jhg,mjgmjmf2

 

Argos Voronoi 5000 Points
tryuury1

Num Iterations = 6762

 

Argos Voronoi 3500 Points

Completed 2:17 pm

jojdofjodf